ASA TEAM KATANA BLACK獲得タイトル

Division2 phase優勝 1回 (season5 phase2)


チーム成績

season6 phase1 Division1 7位

season5 phase2 Division2 優勝 ※昇格

season5 phase1 Division2 8位

season4 phase2 Division3 5位 ※昇格